Dynamicznie rozwijająca się przedsiębiorstwo to przede wszystkim powód do zadowolenia, ale również spore wyzwanie dla osób odpowiedzialnych za zarządzenie.

Dzisiejsze otoczenie biznesowe wymaga szybkiego reagowania oraz umiejętności elastycznego dostosowania się do zmian rynkowych. Jeśli kadra zarządzająca w porę nie dostrzeże pojawiających się szans lub zagrożeń, intensywny wzrost może zamienić się w stagnację, a nawet ograniczenie prowadzonej działalności. Pożądanym rozwiązaniem jest bieżące monitorowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, które zwykle powoduje dodatkowe obciążenie kadry menedżerskiej, bądź też wymaga zwiększenia stanu zatrudnienia. Podstawową zaletą tego rodzaju usług jest możliwość uzyskania obiektywnej i realnej oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, przy jednoczesnym ograniczeniu ponoszonych kosztów.

Więcej
Istnieją sytuacje, w których dynamiczny rozwój biznesu pociąga za sobą niekontrolowany wzrost kosztów funkcjonowania.

Mimo bardzo dobrej pozycji rynkowej i dużej ilości realizowanych zleceń, przedsiębiorstwo nie generuje oczekiwanych przez właścicieli wyników finansowych. Często zdarza się, że dobrze radzące sobie na rynku podmioty napotykają na niekorzystne zmiany w otoczeniu rynkowym. Negatywny wpływ czynników makroekonomicznych, nieprzewidywane zdarzenia w toku realizacji zleceń, jak również często występujące zatory płatnicze mogą doprowadzić do czasowej utraty płynności w przedsiębiorstwie. Nieprzewidywane zdarzenia mogą spowodować, że Twoje przedsiębiorstwo jest zagrożone lub trwale utraciło płynność finansową, nie jest w stanie regulować na bieżąco swoich zobowiązań, a wszelkie inne możliwości poprawy sytuacji finansowej zostały już wyczerpane i jedynym racjonalnym rozwiązaniem pozostaje złożenie do sądu wniosku o wdrożenie programu naprawczego lub o ogłoszenie upadłości.

Więcej
Rozwój Twojego przedsiębiorstwa można przyspieszyć poprzez pozyskanie zewnętrznych środków finansowych.

Jeżeli przedsiębiorstwo dobrze radzi sobie na rynku, zarząd lub właściciele mają pomysł na dalszy rozwój biznesu, ale ograniczeniem staje się brak wolnych funduszy, w takiej sytuacji warto zoptymalizować strukturę kapitału. W przypadku gdy koszt pozyskania zewnętrznego kapitału jest niższy od rentowności aktywów, możliwa jest poprawa wyników prowadzonej działalności poprzez wykorzystanie dodatkowych środków na zwiększenie skali aktywności gospodarczej. Zastosowanie mechanizmu dźwigni finansowej jest powszechnie stosowanym rozwiązaniem wśród przedsiębiorców, dążących do dynamicznego budowania wartości przedsiębiorstwa. W zależności od skali i rodzaju prowadzonej działalności konieczny jest wybór optymalnych źródeł pozyskania kapitału.

Więcej
Budowanie wartości i rozwój przedsiębiorstwa zwykle związane jest z realizacją nowych projektów i inwestycji.

Niezależnie od tego, czy przygotowujesz się do uruchomienia swojego pierwszego biznesu, myślisz o realizacji kolejnych projektów, czy też przygotowujesz się do przejęcia innego przedsiębiorstwa, niezwykle istotnym aspektem jest przeprowadzenie dokładanych analiz finansowych jeszcze przed podjęciem ostatecznych decyzji biznesowych. Takie podejście pozwala ograniczyć ryzyko potencjalnego niepowodzenia, jak również umożliwia optymalizację stosowanych rozwiązań już na etapie planowania.

Więcej
Skuteczne prowadzenie relacji inwestorskich, budowanie dobrych kontaktów ze środowiskiem inwestorów, zapewnienie ciągłego przepływu informacji pomiędzy spółką a jej akcjonariuszami wpływa na budowanie wartości spółki oraz stworzenie optymalnej struktury akcjonariatu.

W odpowiedzi na potrzeby zapewnienia jak najlepszych kontaktów z inwestorami i akcjonariuszami oraz konieczność prowadzenia bieżącej polityki informacyjnej, stworzyliśmy kompleksową usługę Zewnętrznych Relacji Inwestorskich.

Więcej